Vedtekter

Bergen Agility Klubb

Lover 2013

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Vedtatt av årsmøtet den 2013, med senere endringer, senest av 25.mars 2021.
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub

Kap 1 Innledende bestemmelser

 • 1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Bergen Agility Klubb og forkortes til BAK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

BAK ble stiftet 15. september 1999. Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde og verneting i Bergen.

 • 1-2 Formål

BAK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. BAK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder.

Klubbens formål er å:

* Arbeide for riktig behandling av hunder og for at aktiviteter med hund drives i verdige former.

* Legge mulighetene til rette for medlemmer for aktivitet med hund.

* Bidra til å fremme utviklingen av de enkelte hunderaser av fysiske og psykiske sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosiale veltilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuelle raseklubber.

* Ivareta medlemmenes kynologiske interesser.

* Fremme agilitysporten i Bergen.

* Øke nivået på utøverne.

* Kunne tilby aktive utøvere treningstid mandag til fredag i utehalvåret

* Forsøke å legge til rette for trening i vinterhalvåret.

* Kunne tilby kurs på alle nivåer.

* Kunne gi kursdeltagere et tilbud etter fullført nybegynnerkurs.

* Kunne utdanne og oppdatere agilityinstruktører.

* Oppfordre medlemmene til å ivareta hverandre gjennom å støtte og hjelpe både i trenings- og

konkurransesammenheng.

 • 1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

– Årsmøtet

– Ekstraordinært årsmøte

– Styret

– Valgkomite

– Stevnekomite

Kap 2 Krav til medlemskap

 • 2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte BAK og NKKs virksomhet samt å følge BAKs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

Medlemmer som stiller på stevne i regi av BAK tildeles minst en oppgave på stevnedagen som dugnad for klubben.

 • 2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

 1. Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben
 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontigent til NKK
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
 • 2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer og familiemedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte. Og evt. grunnkontingent til NKK med den størrelsen som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

 • 2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

 • 2-5 Æresmedlem

Det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

Kap 3 Organisasjon

 • 3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31. mars.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall), og oppløsning av klubben (krever 3/4 flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 %+ 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemning, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

 • 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 • 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

– Saksliste

– Årsberetning

– Regnskap med revisjonsberetning

– Budsjett for neste år

– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i

hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må

være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

 • 3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

 1. a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. c) Behandle årsberetning
 4. d) Godkjenne regnskap med revisjonsberetning
 5. e) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
 6. f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
 7. g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 8. h) Velge:

– Leder for 1 år

– Nestleder for 2 år

– 3 styremedlemmer for 2 år

– 2 varamedlemmer for 1 år

Det bør ved første gangs valg velges ½ styret for 1 år for å sikre overlapping.

– Revisor for 2 år.

-Valgkomite (velges for 2 år): Bestående av leder, medlem(mer) og

varamedlem(mer).

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, i hovedregel begrenset til to verv.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 • 3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet avholdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap 4 Styret

 • 4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 • 4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 stemme, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal veges av- og blant de resterende styremedlemmer.

 • 4-3 Styrets oppgaver er å

– lede klubben mellom årsmøtene

– avholde årsmøte

– drive klubben i samsvar med klubbens formål

– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

– oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer

– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen

– velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

– eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 • 5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder, 1 medlem, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 • 5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Revisor bør være en person med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 • 6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 • 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

 • 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

 • 6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall

 • Flest stemmer

Alminnelig flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmene
 • Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

 • 50 % + 1 av de avgitte stemmene
 • Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

 • 2/3, ¾ eller annet vedtaksfestet flertall
 • Blanke stemmer teller
 • Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

 • 6-5 Støtte til instruktørutdanning

Hvert år har styret mulighet til å sette av et beløp i budsjettet som skal benyttes til utdanning av agilityinstruktører. Når støtte skal kunne gis er det en forutsetning at vedkommende som tilgodesees har vært medlem i minst 2 år. For utdanningsstøtte må vedkommende også fylle kravene for å ta utdanningen det søkes til. Medlemmer som får støtte til instruktørutdanning forplikter seg til å avholde ett gratis kurs, eller to kurs til ½ betaling, for hvert kurs medlemmet mottar støtte til fra BAK.

 • 6-6 Støtte til dommerutdanning

Når et medlem blir anbefalt av klubben til utdanning som agilitydommer kan vedkommende også søke klubben om økonomisk støtte til utdanningen. Når støtte skal kunne gis er det en forutsetning at vedkommende som tilgodesees har vært medlem i minst 2 år. For utdanningsstøtte må vedkommende også bli tatt opp til utdanningen det søkes om. Medlemmer som får støtte til dommerutdanning forplikter seg til å dømme ett dobbeltstevne i klubbens regi vederlagsfritt, eller to enkeltstevner. Aktive dommere kan også søke om støtte til deltakelse på dommerkonferanser i regi av NKK. Søknader rettes til styret som også bestemmer størrelsen på støtten.

 • 6-7 Lagdeltakelse

BAK dekker påmeldingsavgiften for alle klubbens lag som meldes på til stevnene som BAK arrangerer. BAK dekker også påmeldingsavgiften for alle klubbens lag som stiller i NM. Utover dette sponser klubben de av lagene som kvalifiserer seg og som reiser til NM, og representerer BAK, med inntil kr 1500,- per lag. Blant de som ønsker å gå lag velges det en lagkontakt for hver størrelse. Utøverne melder fra til lagkontakten hvilke stevner de skal delta på dersom de ønsker å gå lag. Lagkontaktene har ansvar for å koordinere og melde på lag. Se forøvrig klubbens egne lagregler.

 • 6-8 Støtte til medlemmer som deltar i internasjonale mesterskap

Medlemmer som kvalifiserer seg og reiser til internasjonale mesterskap støttet av FCI kan få dekket deler av utgiftene av klubben. Oppad er dette begrenset inntil kr 3000,- pr person og pr mesterskap. Søknadsfrist for midler inneværende kalenderår er 1. desember. Støtte forutsetter deltakelse i mesterskap, at man reiser med den norske landslagstroppen i agility og at man inneværende år representerer BAK som hovedklubb. Støtte kan også tildeles reserver. Medlemmer i Bergen Agilityklubb som får støtte til landslagsdeltakelse må gi en ytelse tilbake til klubben i form av bilder eller støtte på sosiale medier.

 • 6-9 Tildeling av nøkkel til treningsområdet/utstyret

For å få tilgang på nøkkel eller kode til bommen og garasjen i Nordnæsdalen forplikter man seg til å bidra aktivt i klubben. Helt ferske ekvipasjer må følge et opplegg med kurs og opplæring før kode deles ut. Kode til nøkkelboks vil bli endret hvert år etter hovedforfall for medlemskap er gått ut.

 • 6-10 Bindende påmelding til aktiviteter i regi av klubben

Det er økonomisk bindende påmelding til kurs og trening i regi av klubben. Hvis man likevel sier ifra seg plassen vil klubben refundere beløpet dersom en annen ekvipasje overtar plassen og betaler for denne.

Tillegg:

Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap.

 • 6-11 Forvaltning av klubbens overskudd.

Overskudd i Bergen Agility Klubb skal forvaltes på følgende måte: Styret skal hvert år sette av nødvendige midler til fremtidige investeringer/drift på egen konto. Deretter kan det etter søknad gies inntil 30% av klubbens resterende overskudd fra fjorårets drift til støtte til aktive konkurranseutøvere som representerer BAK, søknad om støtte skal være styret i hende innen 1. november.

 • 6-12 Støtte til kasserer.

Kasserer skal få dekket 2000,- og medlemskap i klubben der NKK medlemskap inngår.

.